Skyddad natur i Kilsbergskanten

Naturreservat och biotopskydd 
Det finns många skyddade områden inom Föreningens Kilsbergskanten intresseområde. Klicka på kartan om du vill ha en större bild. Orangefärgade områden utgörs av planerade nya/utvidgade reservat. Om du vill ha en utskrivbar karta över reservat i hela Kilsbergen med omgivningar så klickar du här. På kartan finns länkar till information om de enskilda reservaten. Reservaten är också markerade med exaktare gränser på en karta på Naturvårdsverkets hemsida.
Genom området ringlar sig Bergslagsleden.
Torpinformationen nedan är hämtad från ”Kilsbergstorp” utgiven 2007 av Närkes skogskarlars klubb.
Om det saknas något skyddat område på kartan eller om du har andra synpunkter; meddela per.arneborn@gmail.com

Nationalpark

Nationalpark är den högsta graden av skydd. Läs mer om Sveriges nationalparker på Naturvårdsverkets hemsida
Garphyttans nationalpark
Nationalparken bildades 1909 för att bevara den rika floran på Östragårdens, Svenshyttan, kulturmarker (och borde väl egentligen heta Svenshyttans nationalpark). Merparten av arealen är dock skog av olika åldrar. Genom parken går bergslagsledenLäs mer om Garphyttans nationalpark.

Naturreservat inom Kilsbergskanten

länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservaten  i Kilsbergskanten och i resten av länet. Här tycks däremot saknas information om biotopskydden.
Arvaby
Ett litet naturreservat som gränsar direkt till nationalparken. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Sågaregården
Sågaregården är ett nybildat reservat gränsande till nationalparken. Det består av ängs-/lundmark som på bilden men även av kuperad, delvis blockrik, skog. Det saknas, än så länge, information om reservatet på länsstyrelsens hemsida så namnsättningen är preliminär.
Svenshyttan och Dunderklintarna
De sammanhängande reservaten omfattar gammal skog, vidsträckta myrmarker och flera sjöar. På bilden den lilla Kosimssjön vars namn man kan fundera över. Vid Jönsamossen låg Jönsatorpet, nedlagt c:a 1890. Siste och ende brukare Jöns Andersson. I utkanten av reservatet går bergslagsleden. Läs mer om reservaten på Länsstyrelsens hemsida: DunderklintarnaSvenshyttan
Svenshyttan och Dunderklintarna
I reservatens södra del ligger Dammsjön (bilden). Strax ost om den låg Damsjötorp, nedlagt 1917. Sista brukare Charlotta Andersson. Läs mer om Damsjötorp. C:a 800 meter NO därom låg Skultatorpet, nedlagt 1878. Siste brukare Per Skult. Läs mer om reservaten på Länsstyrelsens hemsida: Dunderklintarna.  Svenshyttan
Älgtjärnarna
Reservatet består av delvis gammal skog samt den ena av de två Älgtjärnarna. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.
Jönsaskogen
Reservatet är inte färdigmarkerat i terrängen. En omfattande utvidgning av reservatet är planerad så att det kommer att nå ned till Lekhyttan. Där kommer det att omfatta dagens biotopskydd vid Lunnasjön. Reservatet består av blandskog med flera kojruiner (bilden), kolbottnar och rester efter torpet ”Asphöjden”, nedlagt 1905. Sista brukare Kristina Berglund. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida
Rövarbro skans
Reservatet ligger på en klippbrant med en gammal fornborg, Rövarbro skans. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.
Klunkhytte skans
Reservatet ligger på en klippbrant med en gammal fornborg, Klunkhytte skans. På bilden ser man utsikten från borgen ner mot Klunkhyttan. Hyttan lades ned 1901 men masmästarstugan och massiva stengrunder finns fortfarande kvar. Bergslagsleden passerar reservatet. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.
Svartkärr
Svartkärr är en ädelträdslund intill väg 204. Läs mer på länstyrelsens hemsida..
Lekeberga-Sälven
Genom reservatet ringlar sig Garphytteån och Lekhytteån vilka skapat den säregna terängen. På bilden Lekhytteån vid vilken hertig Karl på slutet av 1500-talet anlade ett järnbruk. Man kan fortfarande ana rester efter det. Läs mer om reservatet på länsstyrelsens hemsida.
Kungshall
Reservatet omfattar gammal skog och en del myrmarker. Kungshall är det högsta berget i Kilsbergen söder om E18. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.
Båsbergen
Reservatet omfattar gammal skog och en del myrmarker. Namnet lär komma av att här funnits en fälla för björn. Bergslagsleden passerar genom reservatet. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.
Stenbäcken och Örvaremossens naturreservat
Intill Lillsjön ligger Stenbäckens och Örvaremossens naturreservat med friluftsgård och en blandning av kulturmarker och skog av varierande ålder. Läs mer om friluftsgården. Genom Stenbäckenreservatet rinner Lillån som utnyttjats för flera hyttor varav den första låg strax intill reservatet som också passeras av bergslagsleden. Läs mer om Stenbäckens  och om Örvaremossens  reservat på Länsstyrelsen hemsida
Sixtorps naturreservat
Sixtorp är en friluftsgård som ligger intill sjön Multen och omges av ett reservat bestående av gamla ängar och hagmarker. Bergslagsleden passerar genom reservatet (bilden). Gården kan hyras för olika arrangemang. Läs mer om friluftsgården.  Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida..
Gökhults groddammar
Alldeles intill väg 204 ligger denna lilla kärrmark med riklig grodförekomst. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.
Bergaskogen
Bergaskogen är ett strövområde intill Fjugesta. Här finns motionsslinga med elbelysning. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.
Råmossen med Svarttjärnskogen
Reservaten består av en blandning av gammal skog och mossar. Här finns sjöarna Lomtjärnen och Svarttjärnen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: Råmossen  Svarttjärnskogen.
Trehörningen
Reservatet består av delvis gammal skog runt sjön Trehörningen. I reservatet finns bl.a. Stora och Lilla Trefoten, imponerande blockformationer. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Ugglehöjden
Ett tämligen stort reservat med flera berg, gammal skog och mossar. Det mest kända besöksmålet torde vara Hjortelmossegrottan, en av Kilsbergens större grottor. Bilden visar Svarttjärn. Läs mer på Länsstyrelsen hemsida.
Grytskogen
Ett nybildat reservat med gammal skog på kuperad mark. En del ligger längs Sörgrytens strand. Det ska vara planerat en led i reservatet. Stigarna finns redan och passerar en koja som är öppen för allmänheten. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Storsjögångan
Reservatet består av delvis gammal skog genom vilken den gamla färdvägen Storsjögångan går. Anslutningsleden från Svinsjöstugan till Bergslagsleden går genom reservatet, delvis på denna gånga. Strax intill leden ligger Storsjöstenen, Kilsbergens största flyttblock (se bild). Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Baggetorp
Intill Baggetorps hembygdsgård (bilden) ligger två små reservat med gammal skog. Trädet i förgrunden på bilden är ett flerhundraårigt äppelträd. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Skagershultsmossen
Skagershultsmossen är Kilsbergskantens största mosse. En del är avsatt för torvtäkt (Stockås) men den största delen är reservat. Här finns ett flertal små gölar. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 

Biotopskydd

Det finns ett antal biotopskydd inom Kilsbergskanten. De är tämligen små. De saknas på länsstyrelsens hemsida så nedanstående namn är tagna efter närbelägna naturobjekt. De är markerade med exaktare gränser på Naturvårdsverkets hemsida där man kan finna all skyddad natur i Sverige.
Hälshyttan (S om Jönsaskogen)
Vid Hälshyttan finns tre biotopskydd med både blomsteräng (bilden) och blandskog. Genom det större rinner bäcken som en gång drev hyttan.
Lekhyttan och Lunnasjön
Intill Lekhyttan ligger den lilla Lunnasjön (bilden). Runt sjön finns gammal, kuperad, skog, sumpskog och hagmarker vilka delvis ingår i fyra biotopskydd (varav de tre södra är sammanhängande och markerade som ett på kartan). Det lilla biotopskyddet norr om sjön består av föga vandringslämplig sumpskog kring sjöns tillopp. Dessa biotopskydd planeras att ingå i det utvidgade Jönsaskogsreservatet (se ovan).
Lekhyttan och Lunnasjön
Söder om sjön ligger biotopskyddade hagmarker. Dessa är svåra att nå utan att passera tomtmarker eller nedanstående svårforcerade blockmarker. Här tömmer sig sjön via en  bäck som efter kort förlopp försvinner ned i marken. Något hundratal meter längre ned i hagen kommer bäcken i dagen igen (bilden) och flyter genom Lekhyttan. Dessa biotopskydd planeras att ingå i det utvidgade Jönsaskogsreservatet (se ovan).
Lekhyttan och Lunnasjön
Öster respektive sydväst om Lunnasjön ligger skogspartier med bergsstup och blockterräng (bilden) vilka delvis ingår i var sitt biotopskydd. Även dessa partier är föga lämpade för promenader. Det gröna föremålet uppe till vänster på bilden är en gammal bucklig kopparkittel som någon uppenbarligen glömt här. Dessa biotopskydd planeras att ingå i det utvidgade Jönsaskogsreservatet (se ovan).
Kattemajaskogen (SSO om Lekhyttan)
Kattemaja är ett parti gammal skog och en limstensgruva (”Kattemajagruvan”) som idag är vattenfylld (bilden). Limsten = kalksten.
Nyberget (SV intill Båsbergen)
Nyberget är ett litet område med gammal skog samt flera gruvhål och andra lämningar efter gruvdrift. På bilden gammal husgrund. Bergslagsleden passerar alldeles intill.
Gettjärn (NNO om Sixtorp)
Intill Gettjärn ligger ett litet biotopskyddat naturskogsområde. Det är blockrikt och ställvis starkt sluttande. På bilden Gettjärn med biotopskyddet i bakgrunden.
Borgaresjön (Nedom Trollkarlen, V om Vekhyttan)
Vid Borgaresjön ligger ett litet biotopskyddat naturskogsområde. På bilden sjön med biotopskyddet till höger.

Utöver de ovan nämnda så finns ytterligare några biotopskydd i Kilsbergskanten:

  • Direkt intill nationalparken, norr om Arvaby naturreservat
  • Vid Igeltjärn nära Trollkarlsklint
  • Strax öster om Vekhyttan

 

Finansiering

Upprustningen av Navet finansieras med Leadermedel samt bidrag från Lekebergs sparbank och Stena Renewable.

Hitta hit

Du kan ta dig till Kilsbergskanten med t.ex. tåg, buss, bil, häst, kanot eller cykel.

Buss: Till Lekhyttan. Se Länstrafikens hemsida för turer.Ta eventuellt cykeln med på bussen (om länstrafiken så tillåter)!

Tåg: Åk tåg till Örebro resecentrum varifrån anslutande bussar går.

Karta, se Google Maps Om du inte använder denna länk; gå in på Google Maps och skriv Kilsbergskanten i sökrutan.