Sargad natur i Kilsbergskanten

Ett vintrigt Ribbohyttan i morgonsol. Vindkraftverken kommer att dominera horisonten (se aktuell bild nedan).

Naturen i  Sverige står konstant inför olika hot. Mycket av det som vi uppfattar som vackert har försvunnit. T.ex. finns numera endast bråkdelar kvar av forna tiders blomsterängar. Antingen är de upplöjda till åkrar eller har fått växa igen, eller planterats, med skog. Skogen, å andra sidan, avverkas flitigt så att vi nu, i stort sett, helt saknar urskog i landet. Man kan knappast gå 15 minuter rakt fram i någon skog utan att hamna på ett hygge eller i svårgenomtränglig ungskog.

Kilsbergskanten är på intet sätt förskonat från dessa problem men här finns, trots allt, en hel del vacker natur kvar. Nu har dock tillkommit ytterligare en skada på naturen; en vindkraftanläggning. Stena Renewable AB fick tillstånd att uppföra 16 vindkraftverk på höjderna strax söder om Storsjön. Ansökan ledde till tämligen massiva, men således resultatlösa, protester från lokalbefolkning och föreningar. Tillståndet gällde för anläggningar med en maxhöjd på 185 meter (den högsta punkt som rotorbladens spetsar passerar) och bygget skulle inledas inom max 5 år.

När det gått 4 år och inget hänt började vi hoppas att projektet var nedlagt men så kom Stena med en kompletterande ansökan om att få bygga snurrorna 250 meter höga i stället för beviljade 185 m. En ny tillståndsprocess inleddes men efter ett tag drog Stena tillbaks tilläggsansökan. Man kan spekulera över om de kom att frukta en helt ny tillståndsprocess för hela projektet med osäker utgång. Stena hävdar dock att moderna vinkraftverk har blivit så effektiva att den högre höjden inte behövs.

Nu är snurrorna på plats och således 185 meter höga. Bergen som snurrorna står på är 200-220 meter höga vartill alltså kommer 185 meter vindkraftverk, sammanlagt 385-405 meter över havet. Detta ska jämföras med södra Kilsbergens högsta punkt på 281 meter på Kungshall. Det innebär att vindsnurrorna är synliga vida omkring. Närkeslättens berömda fond; ”Blå bergen” påverkas.

Vad innebär detta för lederna i området?

På kartan redovisas var vindsnurrorna står. Notera att Bergslagsleden och Tio sjöars led liksom även Storsjögångan (markerade med rött) går mycket nära flera snurror. På ett ställe gick Bergslagsleden rakt igenom platsen för en snurra vilket syns tydligt på bilden (som visar ledens ursprungliga dragning). Här har Stena tvingats göra en smärre omdragning av leden.

Byggandet av vindkraftsanläggningen

Arbetet startade i april 2018 med avverkningar för nya vägar och snurrplatser. Därefter har vägar förbättrats respektive nybyggts. Man har utgått från befintligt vägnät i området men förstärkt och bitvis rätat ut vägarna för att de tunga och långa transporterna ska kunna ta sig fram. Från de befintliga vägnätet har nya vägar byggts fram till platserna för snurrorna. På dessa har områden på c:a 3000 kvm att röjts och plangjorts för att ge plats för fundament samt för kranen som ska resa anläggningen. Som framgår av bilder nedan så medför allt detta mycket stora ingrepp i naturen. I dagens läge genomkorsas skogen av mycket breda vägar.

När vägbyggandet var färdigt hösten 2018 så startade byggandet av fundamenten. Genom att det är bra berg där snurrurna ska stå så har man kunnat begränsa fundamentens storlek. Verken fixeras med ”bultar” 15 meter ned i berget. Man har sprängt bort en del av berget och byggt betongfundament som är c:a 11 meter i diameter. De sticker inte upp högre än den föregående marknivå. Fundamenten var färdiga vintern 2019.

Våren 2019 startade så monterandet av själva vindkraftverken. De levereras av Vestas och har således en totalhöjd på 185 meter. Själva tornet är 117 meter högt och rotorn har en diameter på 135 meter vilket gör  att spetsarna som mest når upp till 185 meter.

Kraftledningarna från tornen har dragits i vägkanterna ned till St Magertjärn. Fram till den platsen drog Elevio ledning i vägen förbi Sirsjötorp. Man borrade sig under Magertjärn.

Här kommer några bilder från byggandet av vindkraftparken.

Vid infarten till byggområdet möttes man av vidstående lite motsägelsefyllda skylt (klicka på bilden för visning i större format) plus bom.
Nedanstående bilder visar hur det såg ut när man avverkat skogen och röjt marken för vägar och vindsnurror.
Notera att bilderna bara visar en liten del av det totala byggområdet. Man får säkert multiplocera med minst gånger 10 för att få en uppfattning om totalbilden.
När byggandet av vindkraftparken är klart har man snyggat till ordentligt men bilderna visar vilket stort ingrepp i naturen bygget innebär.
April 2019
Nu var alla fundament färdiga och väntade på sina snurror
Maj 2020
Nu var hela anläggningen klar. Denna syn möter vid infarten till området.Här gick tidigare bara en liten skogsväg.
Hösten 2019 var allt klart. Nu finns inte längre några restriktioner för besökare utan man kan ta sig ända fram till varje enskilt vindkraftverk.

Vad göra?
Mycket av besöksnäringen i Kilsbergen handlar just om friluftsliv och naturupplevelser. Vindkraftparken kommer att tydligt minska områdets attraktionskraft i dessa avseenden. Särskilt lidande blir Bergslagsleden. Den som planerar att vandra längs denna kommer nog att dra sig för att välja etappen Leken-Sixtorp. Vi tycker därför att denna etapp delvis ska dras om så att den inte går igenom vindkraftområdet. Föreningen har haft kontakt med Region Örebro län som är huvudman för Bergslagsleden. Ett förslag från föreningens sida var att dra leden norr om Storsjön. Den skulle då komma att passera flera partier med skyddad natur: Naturreservaten Stenbäcken, Storsjögångan, Ugglehöjden, Grytskogen och Sixtorp samt biotopskyddet vid Gettjärn. En dylik omdragning är dock ett omfattande arbete och därmed kostsamt. Regionen anser sig inte ha resurser för detta.

Trots att själva vindkraftområdet har förlorat i attraktionskraft vad beträffar naturupplevelser så kan det måhända locka andra kategorier av besökare, besökare som är nyfikna på själva vindkraftverken. Det kan kanske  vara något att spinna på? En del av platserna med snurror kommer sannolikt att ha fin utsikt eftersom man måste röja bort ganska mycket skog runt om. Skulle man kunna skapa ”Konst i vindkraft” i analogi med ”Konst på hög”?

Läs en mer allmän diskussion om Sveriges framtida energiförsörjning.

Bilder från Kilsbergen
Här kommer nu en samling bilder från Kilsbergen (foto: Per Arneborn). Först några jämförande bilder utan och med (fotomontage) vindkraftverk. Längst ned i detta avsnitt en bild från Ribboda juli 2019 där man ser hur det blev i verkligheten. Klicka på bilderna för att se dem i helskärmsläge.

Nedanstående bild är tagen från Magria ovanför Knista kyrka. En vintrig Närkeslätt breder ut sig inför kameran.

Så här ungefär (se nedan) kommer det att se ut när planerna på 185 meter höga vindkraftverk blir verklighet. Utsikt från samma ställe som bilden ovan. Bildmontage.

Och så här blev det i verkligheten. Utsikt från samma ställe som bilden ovan.

Och så här ser det ut om man tittar lite närmare.

Nedanstående bild är tagen från väg 204 mellan  Fjugesta och Gropen (vid Hässleby).

Så här (se nedan) kommer det att se ut när planerna på 185 meter höga vindkraftverk blir verklighet. Bildmontage.

Och så här kommer bilden på ett vintrigt Ribbohyttan längst upp se ut när  vindkraftplanerna realiseras. Till vänster, strax utanför bilden, kommer det då att stå en ännu högre snurra. Bildmontage.

Och så här ser det ut i verkligheten juli 2019. Denna bild är tagen ur en något annorlunda vinkel för att även få med den. i föregående bild utlovade, högre snurran till vänster.

Storsjön i morgonljus.Så här idylliskt såg det ut innan vindkraften anlände.
Och så här der det ut när anläggningen är klar. Maj 2020.

 

Finansiering

Upprustningen av Navet finansieras med Leadermedel samt bidrag från Lekebergs sparbank och Stena Renewable.

Hitta hit

Du kan ta dig till Kilsbergskanten med t.ex. tåg, buss, bil, häst, kanot eller cykel.

Buss: Till Lekhyttan. Se Länstrafikens hemsida för turer.Ta eventuellt cykeln med på bussen (om länstrafiken så tillåter)!

Tåg: Åk tåg till Örebro resecentrum varifrån anslutande bussar går.

Karta, se Google Maps Om du inte använder denna länk; gå in på Google Maps och skriv Kilsbergskanten i sökrutan.