Hotad natur i Kilsbergskanten

Ett vintrigt Ribbohyttan i morgonsol. Planerade vindkraftverk kommer att dominera horisonten (se fotomontage nedan).

Naturen i  Sverige står konstant inför olika hot. Mycket av det som vi uppfattar som vackert har försvunnit. T.ex. finns numera endast bråkdelar kvar av forna tiders blomsterängar. Antingen är de upplöjda till åkrar eller har fått växa igen, eller planterats, med skog. Skogen, å andra sidan, avverkas flitigt så att vi nu, i stort sett, helt saknar urskog i landet. Man kan knappast gå 15 minuter rakt fram i någon skog utan att hamna på ett hygge eller i svårgenomtränglig ungskog.

Kilsbergskanten är på intet sätt förskonat från dessa problem men här finns, trots allt, en hel del vacker natur kvar. Nu har dock tillkommit ytterligare ett hot; vindkraft. Stena Renewable AB fick för 4 år sedan tillstånd att uppföra 16 vindkraftverk på höjderna strax söder om Storsjön. Ansökan ledde till tämligen massiva, men resultatlösa, protester från lokalbefolkning och föreningar. Tillståndet gäller för anläggningar med en maxhöjd på 185 meter (den högsta punkt som rotorbladens spetsar passerar) och bygget skulle inledas inom max 5 år.

När det gått 4 år och inget hänt började vi hoppas att projektet var nedlagt men så kom Stena med en kompletterande ansökan om att få bygga snurrorna 250 meter höga i stället för beviljade 185 m. En ny tillståndsprocess inleddes men efter ett tag drog Stena tillbaks tilläggsansökan. Man kan spekulera över om de kom att frukta en helt ny tillståndsprocess för hela projektet med osäker utgång. Stena hävdar dock att moderna vinkraftverk har blivit så effektiva att den högre höjden inte behövs.

Det är nu således 185 meter som gäller. Bergen som snurrorna ska stå på är 200-220 meter höga vartill alltså kommer 185 meter vindkraftverk, sammanlagt 385-405 meter över havet. Detta ska jämföras med södra Kilsbergens högsta punkt på 281 meter på Kungshall. Det innebär att vindsnurrorna blir synliga vida omkring. Närkeslättens berömda fond; ”Blå bergen” kommer att påverkas.

 

Vad händer nu?
På kartan redovisas var vindsnurrorna kommer att stå (Stena har rätt att ändra placeringarna upp till 100 m). Notera att både Bergslagsleden och Tio sjöars led går mycket nära flera snurror.
På ett ställe går Bergslagsleden rakt igenom platsen för en planerad snurra. Här tvingas Stena göra en smärre omdragning av leden. Under arbetet kommer man även att göra tillfälliga omdragningar av leden för att inte få in vandrare i byggområdet.
Vad innebär detta för lederna i området?
På bilden ser man tydligare hur de kommande vindsnurrorna står i förhållande till Bergslagsledens nuvarande dragning, Angsjöleden samt Storsjögångan (markerade med rött).

Tillfart till byggområdet är från E18 via vägen mot Lillsjöstrand. Vägen söder om Storsjön är inte tillåten för genomfart och man har satt upp bommar och skyltar (se kartan ovan samt bild nedan).

Arbetet startade i april 2018 med avverkningar för nya vägar och snurrplatser. Därefter kommer vägar att förbättras respektiva nybyggas. Man kommer att utgå från befintligt vägnät i området men måste förstärka och bitvis räta ut vägarna för att de tunga och långa transporterna ska kunna ta sig fram. Från de befintliga vägnätet kommer nya vägar att byggas fram till platserna för snurrorna. På dessa kommer områden på c:a 3000 kvm att röjas och plangöras för att ge plats för fundament samt för kranen som ska resa anläggningen. Som framgår av bilder nedan så medför allt detta mycket stora ingrepp i naturen.

När vägbyggandet är färdigt framåt hösten 2018 så startar byggandet av fundamenten. Genom att det är bra berg där snurrurna ska stå så kan man begränsa fundamentens storlek. Verken kommer att fixeras med ”bultar” 15 meter ned i berget. Man spränger bort en del av berget och bygger betongfundament som blir c:a 11 meter i diameter. De kommer inte att sticka upp högre än nuvarande marknivå. Man räknar med att alla fundamenten ska vara färdiga sent i höst.

Till våren 2019 kommer så själva vindkraftverken att monteras. De levereras av Vestas och har således en totalhöjd på 185 meter. Själva tornet är 117 meter högt och rotorn har en diameter på 135 meter vilket gör  att spetsarna som mest når upp till 185 meter.

Kraftledningarna från tornen dras i vägkanterna ned till St Magertjärn. Fram till den platsen drar Elevio ledning i vägen förbi Sirsjötorp. Man borrar sig under Magertjärn.

Här kommer några bilder från byggandet av vindkraftparken.

Vid infarten till byggområdet möts man av vidstående lite motsägelsefyllda skylt (klicka på bilden för visning i större format) plus bom.
Nedanstående bilder visar hur det ser ut när man avverkat skogen och röjt marken för vägar och vindsnurror.
Notera att bilderna bara visar en liten del av det totala byggområdet. Man får säkert multiplocera med minst gånger 10 för att få en uppfattning om totalbilden. Det lär inte heller se bättre ut då sprängningsarbetena är utförda.
När byggandet av vindkraftparken är klart kommer man att ha snyggat till ordentligt men bilderna visar vilket stort ingrepp i naturen bygget innebär.
April 2019
Nu är alla fundament färdiga och väntar på sina snurror

Observera att hela området är att betrakta som byggarbetsplats fram till dess vindsnurrorna är klara. Vill man under den tiden besöka området på vardagar måste man först ta kontakt med byggledningen på 072-531 22 62. Man kan bli tvungen att bära skyddsutrustning med bl.a. reflexväst och hjälm.

Framåt hösten 2019 ska allt vara klart. Då kommer det inte att vara några restriktioner för besökare längre utan man kan ta sig ända fram till varje enskilt vindkraftverk.

Vad göra?
Mycket av besöksnäringen i Kilsbergen handlar just om friluftsliv och naturupplevelser. Vindkraftparken kommer att tydligt minska områdets attraktionskraft i dessa avseenden. Särskilt lidande blir Bergslagsleden. Den som planerar att vandra längs denna kommer nog att dra sig för att välja etappen Leken-Sixtorp. Vi tycker därför att denna etapp delvis ska dras om så att den inte går igenom vindkraftområdet. Föreningen har framfört ett förslag om att dra leden öster om gårdsjön och söder om Sirsjöarna för att ansluta till nuvarande led i trakten av Velamshyttan. Då skulle den kunna passera sevärda platser som Pers kulle, Borgarsjön, Borgarsjö skans och Trollkarlen. Vi har framfört detta förslag till ansvarig på Region Örebro län (som är huvudman för leden) och till Lekebergs kommun. Regionen har dock bestämt att bara göra en smärre omdragning runt den snurra som annars skulle hamna mitt på leden. Som argument för detta framför man svårigheten att få markägares tillstånd till den föreslagna dragningen. Detta kan vara ett giltigt argument men man har inte ens försökt tala med markägarna.

Trots att själva vindkraftområdet rimligen förlorar i attraktionskraft vad beträffar naturupplevelser så kan det måhända locka andra kategorier av besökare, besökare som är nyfikna på själva vindkraftverken. Det kan kanske  vara något att spinna på? En del av platserna med snurror kommer sannolikt att ha fin utsikt eftersom man måste röja bort ganska mycket skog runt om. Skulle man kunna skapa ”Konst i vindkraft” i analogi med ”Konst på hög”?

Slutligen: Om det är någon som kan komma på ett lagligt sätt att så här i 13:e timmen stoppa hela projektet så gäller det att komma fram med det utan dröjsmål.

Läs en mer allmän diskussion om Sveriges framtida energiförsörjning.

Bilder från Kilsbergen
Här kommer nu en samling bilder från Kilsbergen (foto: Per Arneborn). Först några jämförande bilder utan och med (fotomontage) vindkraftverk. Klicka på bilderna för att se dem i helskärmsläge.

Nedanstående bild är tagen från Magria ovanför Knista kyrka. En vintrig Närkeslätt breder ut sig inför kameran.

Så här (se nedan) kommer det att se ut om planerna på 185 meter höga vindkraftverk blir verklighet. Utsikt från samma ställe som bilden ovan.

Nedanstående bild är tagen från väg 204 mellan  Fjugesta och Gropen (vid Hässleby).

Så här (se nedan) kommer det att se ut om planerna på 185 meter höga vindkraftverk blir verklighet.

Och så här skulle bilden på ett vintrigt Ribbohyttan längst upp se ut om vindkraftplanerna realiseras. Till vänster, strax utanför bilden, kommer det då att stå en ännu högre snurra.

Ytterligare bilder från Kilsbergen
Om de föreslagna vindsnurrorna hade funnits då nedanstående fotografier togs så hade de sannolikt synts mycket tydligt, stundtals helt dominerat, bilderna, om inte annat anges. Notera att många av bilderna är tagna kilometervis från den planerade vindkraftparken.

Här ånyo en bild från Ribbohyttan. Denna gång i höstfärger.
Och här Ribbohyttan ur en annan vinkel.
Åter igen en vinterbild från Ribbohyttan.
En sångsvan seglar på Stora Rävtjärns blanka vatten. Om fotografen återvänder till platsen om några år riskerar han att ha ett vindkraftverk strax bakom ryggen.

På Gettjärn nedan simmar tre smålommar. Om vindkraftparken blir verklighet så kommer himlen ovan Gettjärn att helt domineras av vindkraftverk.

Vid Gettjärn ligger också ett litet biotopskydd, till vänster här i bilden.
Lomtjärnen i Råmossens naturreservat.
Lilla Trehörningen.
Kviddsjön. En av snurrorna planeras ligga uppe på berget till höger i bilden.
Den lilla byn Gryt ligger idylliskt vid Sörgryten.
Gällen vid Gällbergets naturreservat.
Utsikt från Kungshall ovan Norra Vissboda.
Träntjärn strax söder om Ribbohyttan. Här finns det bäver.
En liten tjärn utan namn på kartan. Den ligger intill Sultaborren norr om Gryt.
Storsjön.
Storsjön.
Storsjön i morgonljus.Vindkraftverken kan inte bara komma att synas högt över horisonten utan också spegla sig i vattnet stilla dagar.
Stormossen vid Farbrorstorp.
Stenkulla vid Letstigen.
Stora Sirsjön.
Det är inte bara Fagertärn i Tiveden som har röda näckrosor. Här finns de i Skogslången i Kilsbergen. Lyft blicken och du ser vindsnurror om några år?
Sixtorp är ett populärt utflyktsmål. Hör passerar Bergslagsleden efter att strax innan ha slingrat sig förbi platserna för de planerade vindkraftverken.
Övratorp intill Letstigen i skymningsljus.
Här passerar Bergslagsleden Nybergets biotopskydd. I framtiden kan vi bli beroende av dimma, som på denna bild, för att slippa se snurrorna

 

Hitta hit

Du kan ta dig till Kilsbergskanten med t.ex. tåg, buss, bil, häst, kanot eller cykel.

Buss: Till Lekhyttan. Se Länstrafikens hemsida för turer.Ta eventuellt cykeln med på bussen!

Tåg: Åk tåg till Örebro resecentrum varifrån anslutande bussar går.

Karta, se Google Maps Om du inte använder denna länk; gå in på Google Maps och skriv Kilsbergskanten i sökrutan.